KDO JE HORSKÝ PRŮVODCE

Kdo je horský průvodce?

Horský průvodce je kvalifikovaná osoba pověřená zajištěním bezpečného pohybu klientů v horském terénu. Hlavní náplní je zajištění bezpečného pohybu hostů v horském terénu. V České republice se můžete v praxi setkat se dvěma kategoriemi horského průvodce:

  • horský průvodce MŠMT (osoba, která absolvovala u MŠMT akreditovaný rekvalifikační kurz „Průvodcovská činnost horská“) a

  • mezinárodní horský průvodce IML (osoba, která v ČR navíc absolvovala vzdělání dle mezinárodního standardu UIMLA anebo tuto kvalifikaci získala v zahraničí.


Jaký je rozdíl mezi horským průvodcem a horským vůdcem? Co je to průvodcovská činnost horská?

Horský průvodce a horský vůdce jsou dvě samostatné regulované činnosti a dvě samostatné složky vázané živnosti nazvané průvodcovská činnost horská. Liší se svou obsahovou náplní, která je vymezena v nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností.

Mezinárodní horský průvodce UIMLA (IML – International mountain leader) a mezinárodní horský vůdce UIAGM (International mountain guide), jsou jediné mezinárodně uznávané kvalifikace pro vedení hostů v horských oblastech celého světa.

Horský průvodce je oprávněn:

  • organizovat a provádět jednotlivce nebo skupiny v horském prostředí, s výjimkou oblasti ledovců, skal, kaňoningu a všech dalších terénů, v nichž postup vyžaduje použití horolezecké techniky, horolezeckých pomůcek a materiálu (zejména stoupacích želez, cepínů, lan, jistících prostředků), kdy v zasněžených horských terénech je provádění možné pouze ve zvlněných terénech severského typu; v rámci živnosti je též možný pohyb na skialpinistických nebo běžeckých lyžích nebo sněžnicích po značených turistických cestách a trasách. a

  • poskytovat poradenství věcně související s obsahem živnosti, půjčovat lezeckou, horolezeckou, skialpinistickou a obdobnou výzbroj a výstroj

Horský vůdce je oprávněn:

  • organizovat a provádět jednotlivce nebo skupiny ve vysokohorském prostředí, včetně ledovců, při skalním lezení a horolezectví na zajištěných cestách, umělých lezeckých stěnách, při skialpinistických túrách, vedení a organizování vysokohorských expedic, včetně zajišťování bezpečnosti.

  • poskytovat poradenství věcně související s obsahem živnosti, půjčovat lezeckou, horolezeckou, skialpinistickou a obdobnou výzbroj a výstroj


Jaké je vymezení pojmů horský průvodce a horský vůdce v zahraničí?

Na mezinárodní úrovni vymezuje působnost horského průvodce dohoda mezi „Unií asociací mezinárodních horských průvodců“ a „Mezinárodní federací asociací horských vůdců“, ze kterého zobecněně vyplývá, že zatímco horský vůdce může působit za každého ročního období ve všech horských oblastech, horský průvodce je oprávněn vést klienta v takovém terénu, který nevyžaduje, a priori, použití lezecké techniky.

Horolezecké výstupy s klienty například na Mont Blanc, Matterhorn atd. jsou pouze v kompetencích horského vůdce.

 

Jaký je rozdíl mezi horským průvodcem a průvodcem cestovního ruchu?

Právní odpověď je ve vymezení obsahové náplně živnosti průvodce cestovního ruchu na jedné straně a průvodcovské činnosti horské na druhé straně.

Průvodce cestovního ruchu je podle přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahová náplň jednotlivých živností, oprávněn k: „doprovázení skupiny osob nebo jednotlivců, při němž je v jazyku podle jejich výběru poskytován výklad o kulturním a přírodním dědictví země. Výklad obsahuje zejména informace o kultuře (historické, umělecké, archeologické, folkloristické, etnologické, gastronomické a podobně), životním prostředí (geologické, přírodní, klimatické a podobně), jednotlivých lokalitách (historických, průmyslových, městských centrech a podobně), místech (muzea, kostely a podobně) a oblastech (turistických regionech, krajích a podobně). Zajištění dalších nezbytných činností spojených s doprovodem skupiny osob nebo jednotlivců, vedením a kontrolou itineráře, zajištěním programu, obstaráním základních informací během cesty, včetně praktických informací vztahujících se k místu pobytu, a poskytováním základní pomoci doprovázeným osobám. V rámci této činnosti lze prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty.“

Horský průvodce je podle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, oprávněn k „organizování a provádění jednotlivců nebo skupin v horském prostředí, s výjimkou oblasti ledovců, skal, kaňoningu a všech dalších terénů, v nichž postup vyžaduje použití horolezecké techniky, horolezeckých pomůcek a materiálu (zejména stoupacích želez, cepínů, lan, jistících prostředků), kdy v zasněžených horských terénech je provádění možné pouze ve zvlněných terénech severského typu; v rámci živnosti je též možný pohyb na skialpinistických nebo běžeckých lyžích nebo sněžnicích po značených turistických cestách a trasách. Předmětem obsahové náplně živnosti je též poradenství věcně související s obsahem živnosti, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak."

Po přečtení obou vymezení Vám bude jasné, že základní odlišnost bude spočívat v aktivitě v „horském prostředí“. Jakmile budete skupinu provádět v horském prostředí, potřebujete již kvalifikaci horského průvodce.

Pro praxi je ale problematické, že pojem „horské prostředí“ není nikde závazně vymezen. Není vymezen ani nezávazně např. v nějaké technické normě.

Při vedení klientů na horách v ČR musíte navíc respektovat řády jednotlivých národních parků, které typicky stanoví, že pohyb s větší skupinou je třeba dopředu ohlásit správě parku.


LEGISLATIVA – HORSKÝ PRŮVODCE

Co musím splňovat, abych získal živnostenské oprávnění jako horský průvodce?

Chcete-li se stát horským průvodcem – živnostníkem, máte dvě možnosti odpovídající živnostenskému zákonu:

absolvovat rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT, získat čtyřletou praxi (např. v zaměstnaneckém či obdobném poměru), splnit všeobecné podmínky provozování živnosti;

složit zkoušky profesní kvalifikace a splnit všeobecné podmínky provozování živnosti.


Podle jakých zákonů pracuje horský průvodce v České republice a zahraničí?

Průvodcovská činnost horská je v České republice vázanou živností. Bližší podmínky jejího výkonu tedy stanoví živnostenský zákon a nařízení, která jej provádějí.

Pracuje-li horský průvodce pro cestovní kancelář, na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, řídí se samozřejmě taktéž zákoníkem práce.

Při své činnosti v zahraničí podléhá horský průvodce právnímu řádu České republiky a zároveň právnímu řádu země, ve které se s klienty nachází.


Mohu pracovat jako horský průvodce, i když nemám žádnou kvalifikaci?

Pokud chcete pracovat jako živnostník, nelze získat oprávnění pro průvodcovskou činnost horkou bez odborné způsobilosti (tedy bez absolvovaného vzdělání, kurzu).

Pokud chcete vykonávat práci horského průvodce v zaměstnaneckém či obdobném poměru v cestovní kanceláři (dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti), musíte odbornou způsobilost doložit také. Podnikatel (tj. cestovní kancelář) je povinen zajistit výkon průvodcovské činnosti horské pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti.

V zahraničí rozhodně není obvyklé, že klienty vede někdo bez patřičné kvalifikace. Vede-li klienty osoba bez patřičné kvalifikace, porušuje nejen zákony České republiky, ale i zákony země, ve které se pohybuje.


Kvalifikovat se jako horský průvodce lze u Českého spolku horských průvodců, kde je zároveň možné projít i celou řadou navazujícího vzdělání.

Webové stránky: www.horskypruvodce.cz/cs/kurzy-a-vzdelaniPARTNEŘI A PODPOROVATELÉ