SMLOUVA O SPOLEČNÉM SPRÁVCOVSTVÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮuzavřená ve smyslu čl. 26 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) mezi:

 

Guide Group s.r.o.

se sídlem Lipová 1789/9, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice

IČ: 07154658, není plátcem DPH

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 27603

dále jen jako „provozovatel

 

a

 

poskytovatelem

(ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek pro poskytovatele)(v souhrnu dále též „smluvní strany“ nebo „strany“)

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tato smlouva je nedílnou součástí smluvních vztahů mezi provozovatelem a poskytovatelem souvisejících s provozem webového rozhraní www.guidegroup.cz (dále jen „webové rozhraní“), jak jsou upraveny ve Všeobecných obchodních podmínkách pro poskytovatele.

  2. Pojmy v této smlouvě mají takový význam, jaký je vymezen ve Všeobecných obchodních podmínkách pro poskytovatele, neplyne-li z jejího obsahu něco jiného. „Subjekty osobních údajů“ či „subjekty“ (totéž i v jednotném čísle) se míní průvodci, studenti, popř. jiné osoby, jejichž osobní údaje jsou předávány stranami prostřednictvím webového rozhraní nebo v souvislosti s ním v návaznosti na účel jeho provozování. Tyto osobní údaje se dále označují jako „předmětné osobní údaje“. Kde se hovoří o nařízení, míní se tím i případné další relevantní právní předpisy. 1. Předmět smlouvy

  1. Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek společného zpracování předmětných osobních údajů provozovatelem a poskytovatelem jakožto společnými správci.

  2. Tato smlouva určuje podmínky, za nichž jsou poskytovateli předávány předmětné osobní údaje, vymezuje podíly smluvních stran na odpovědnosti za plnění povinností z nařízení a na povinnostech informovat subjekty údajů ve smyslu čl. 13 a 14 nařízení.

  3. Na zpracování osobních údajů v souvislosti s jednáním mezi poskytovatelem a průvodcem nebo jiným subjektem údajů, které přímo nesouvisí s webovým rozhraním, se tato smlouva nevztahuje, a to i tehdy, pokud poskytovatel a subjekt údajů prvně navázali vztahy prostřednictvím webového rozhraní. Tento odstavec však nemůže být vykládán tak, že by byl poskytovatel zproštěn svých zákonných povinností ohledně zpracování osobních údajů.

 2. Předávání předmětných osobních údajů

 1. Účelem předání předmětných osobních údajů je především sjednání, uzavření a plnění smluv, které byly provozovatelem zprostředkovány na webovém rozhraní mezi poskytovatelem a subjektem osobních údajů. Za jiným účelem může poskytovatel předmětné osobní údaje zpracovávat jen tehdy, pokud to nařízení dovoluje, zejména pro účely oprávněných zájmů poskytovatele nebo pro účely plnění právních povinností poskytovatele.

 2. Předmětné osobní údaje jsou vkládány subjekty osobních údajů při vyplňování informací ve svém uživatelském účtu na webovém rozhraní provozovatele, kde jsou ukládány a zpracovávány provozovatelem a kde k nim má přístup i poskytovatel. Poskytovatel získá přístup k předmětným osobním údajům subjektů osobních údajů registrací.

 3. Pokud subjekt osobních údajů sám poskytne svoje osobní údaje poskytovateli prostřednictvím webového rozhraní nebo jinak v rámci právních vztahů, na tomto webovém rozhraní založených, nezbavuje to poskytovatele povinnosti nakládat s těmito osobními údaji v souladu s touto smlouvou. 1. Způsob zpracování předmětných osobních údajů smluvními stranami

 1. Strany prohlašují, že si jsou vědomy svých povinností při zpracování osobních údajů plynoucích z nařízení a že je budou v rámci tohoto společného správcovství bezezbytku dodržovat.

 2. Strany se se zejména zavazují, že:

 1. zavedou vhodná technická a organizační opatření, aby zajistily a byly schopny doložit, že zpracování je prováděno v souladu s nařízením, a to s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody subjektů údajů;

 2. budou zpracovávat předmětné osobní údaje v souladu s účelem zpracování uvedenými výše a odpovídajícími povahou a způsobem a jen po nezbytnou dobu vzhledem k tomuto účelu;

 3. ke zpracování předmětných osobních údajů využijí pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky nařízení a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů;

 4. s každým svým zpracovatelem, který bude zpracovávat předmětné osobní údaje, uzavřou zpracovatelskou smlouvu dle čl. 28 odst. 3 nařízení;

 5. zajistí, že osoby oprávněné zpracovávat předmětné osobní údaje (např. zaměstnanci poskytovatele) se zavážou k mlčenlivosti;

 6. nebudou předmětné osobní údaje předávat třetím správcům, ledaže je toto předání nezbytné pro splnění smlouvy mezi jednou ze stran a subjektem údajů, pro účely oprávněných zájmů stran, pro účely plnění právních povinností stran nebo z jiného obdobného důvodu, zahrnutého do čl. 6 odst. 1 nařízení;

 7. přijmou vhodná technická a organizační opatření, aby zajistily potřebnou úroveň zabezpečení zpracování předmětných osobních údajů, zejména zajistí, aby přístup k uloženým osobním údajům byl zajištěn přístupovými hesly a stanoví vnitřní pravidla pro práci s osobními údaji;

 8. splní veškeré svoje povinnosti v případě porušení zabezpečení předmětných osobních údajů;

 9. budou plnit povinnosti v oblastech záznamů o činnostech zpracování a spolupráce s dozorovým úřadem dle nařízení;

 10. umožní subjektu údajů výkon veškerých jejich práv souvisejících se zpracováním, zejména dle čl. 15-22 nařízení. 1. Rozdělení povinností mezi strany

 1. Smluvní strany se zavazují poskytnout si součinnost potřebnou pro řádné plnění povinností spojených s ochranou osobních údajů.

 2. Provozovatel plní svoje povinnosti ohledně zpracování osobních údajů pro účely zprostředkování smluv na webovém rozhraní a v souvislosti se zajišťováním dalších jeho funkcí. V rámci toho i odpovídá na dotazy a žádosti subjektů údajů a jinak zajišťuje jejich práva.

 3. Poskytovatel plní svoje povinnosti ohledně zpracování osobních údajů pro účely sjednávání, uzavírání a plnění zprostředkovaných smluv a případně pro účely dalšího přípustného zpracování po splnění smlouvy nebo vedle něj. V rámci toho i odpovídá na dotazy a žádosti subjektů údajů a jinak zajišťuje jejich práva.

 4. Provozovatel informuje subjekty osobních údajů při jejich registraci na webovém rozhraní o zpracování osobních údajů, včetně informace o tom, že budou předmětné osobní údaje předány poskytovatelům dle této smlouvy. Poskytovatel v okamžiku předání předmětných osobních údajů poskytovateli není již povinen subjekty osobních údajů o zpracování informovat (s výjimkou dle následujícího odstavce).

 5. V případě, že by poskytovatel začal zpracovávat předmětné osobní údaje pro jiný účel než pro plnění zprostředkované smlouvy, nebo ve větším rozsahu než dle čl. III odst. 1 této smlouvy, je o tom povinen informovat subjekt údajů.

 6. Obrátí-li se subjekt osobních údajů na jednu ze stran s žádostí o výkon svých práv a je-li zjevné, že tato práva mu náleží ve vztahu k druhé straně, předá požádaná strana žádost příslušné druhé straně a subjekt údajů o tom informuje.

 7. Pokud je vzhledem k povaze věci možné, aby práva subjektu údajů vykonala kterákoliv ze stran, nebo není zřejmé, které straně tato povinnost náleží, vykoná je ta, na kterou se subjekt první obrátil.

 8. Pokud některá ze stran řádně nesplní svoje povinnosti související se společným zpracováním předmětných osobních údajů dle této smlouvy a obecně závazných právních předpisů a druhé straně je tím způsobena jakákoliv újma, například sankční povahy nebo i spočívající v ujití zisku z důvodu poškození jejího dobrého jména, nahradí strana, která svoje povinnosti porušila, druhé straně veškerou újmu.

 9. Bez ohledu na to, zda vznikla provozovateli újma, může být porušení povinností dle předchozího odstavce považováno za porušení smluvní povinnosti podstatným způsobem dle čl. 6.4 Všeobecných obchodních podmínek pro poskytovatele, s důsledky v tomto článku stanovenými. 1. Trvání smlouvy a její zánik

 1. Tato smlouva je uzavřena okamžikem, kdy se poskytovatel registruje na webovém rozhraní a souhlasí tak s Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytovatele a s touto smlouvou.

 2. Tato smlouva se uzavírá na celou dobu, po kterou poskytovatel zpracovává předmětné osobní údaje alespoň jednoho subjektu údajů v souvislosti s webovým rozhraním.

 3. Předmětné osobní údaje jsou předávány poskytovateli jen po dobu, po kterou trvá jeho registrace na webovém rozhraní, resp. po dobu trvání smluvní spolupráce mezi provozovatelem a poskytovatelem dle Všeobecných obchodních podmínek pro poskytovatele.

 4. Ukáže-li se, že účinná ochrana subjektů údajů vyžaduje pozměnění obsahu této smlouvy, zejména změní-li se funkce webového rozhraní, může provozovatel vyzvat ke schválení nového znění smlouvy, a to ve lhůtě jednoho měsíce. V naléhavých případech (zejména při změně rozsahu předmětných osobních údajů) může určit provozovatel i kratší lhůtu. Pokud na to provozovatel ve výzvě poskytovatele výslovně upozorní, může k tomuto schválení poskytovatelem dojít i tehdy, pokud poskytovatel ve lhůtě pro schválení neprojeví s novým zněním nesouhlas.

 5. Neschválí-li poskytovatel nové znění smlouvy dle předchozího odstavce (ať už výslovně nebo mlčky po předchozím upozornění provozovatelem), má provozovatel právo přestat mu předávat předmětné osobní údaje a za tím účelem zrušit jeho uživatelský účet a odstranit veškeré jeho pracovní nabídky.

 6. V ostatních případech lze tuto smlouvu měnit pouze na základě výslovného souhlasu obou stran, a to ve formě, kterou si strany ujednaly ve Všeobecných obchodních podmínkách pro poskytovatele.

 7. Zanikne-li tato smlouva jakýmkoliv způsobem, jsou pro strany nadále závazná ustanovení této smlouvy, která mají zjevně strany zavazovat i po ukončení spolupráce na webovém rozhraní. 1. Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými právními předpisy. Smluvní strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. V případě jakýchkoliv sporů vyplývajících z vzájemných smluvních vztahů provozovatele a poskytovatele budou rozhodovat soudy České republiky, přičemž se sjednává místní příslušnost podle sídla provozovatele.

 2. Ukáže-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit bezodkladně takové ustanovení ujednáním platným, účinným a vymahatelným, které bude svým významem nejbližší původnímu neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení.

 3. Obě smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou náležitě seznámily a souhlasí s nimi.

 

Toto znění smlouvy bylo na webovém rozhraní zveřejněno dne 9.7.2019