Všeobecné obchodní podmínky pro poskytovateleVšeobecné obchodní podmínky pro poskytovatele

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytovatele se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line systému Guide Group umístěného na webovém rozhraní www.guidegroup.cz mezi

naší společností:

Guide Group s.r.o., se sídlem Lipová 1789/9, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice,

IČ: 07154658,

není plátcem DPH,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 27603,

adresa pro doručování: Lipová 1789/9, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice

telefonní číslo: +420 737 178 238

kontaktní e-mail: podpora@guidegroup.czjako provozovatelem

a podnikatelem či právnickou osobou

jakoposkytovatelem

(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).

 

 1. Úvodní ustanovení

  1. Definice

V těchto podmínkách jsou používány některé pojmy, které jsou definované níže:

 • kulturním objektem se rozumí poskytovatel, který spravuje nebo provozuje objekt, který je turistickým cílem, zejména hrad, zámek, muzeum, galerii, zříceninu, baziliku, kostel nebo turistické informační centrum;

 • mzdou se rozumí mzda za vykonanou práci, na kterou průvodci vznikl nárok;

 • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

 • obchodní podmínky (nebo jen „podmínky“) jsou tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytovatele;

 • pracovním poměrem se rozumí pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohodou o pracovní činnosti nebo dohodou o provedení práce);

 • prémiovými službami se rozumí služby spočívající v přístupu do VIP sekce webového rozhraní, větší kapacitu dostupného úložiště, doplňkové funkce pro správu uživatelského účtu, vyšší počet možných vložených nabídek na uzavření zprostředkované smlouvy a další služby, které provozovatel v rámci prémiových služeb aktuálně dle webového rozhraní nabízí;

 • průvodcem se rozumí osoba zaregistrovaná na webovém rozhraní v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro průvodce

 • smlouvou se rozumí smlouva o zprostředkování, uzavřená mezi provozovatelem a poskytovatelem v souladu s těmito obchodními podmínkami;

 • smlouvou o smlouvě budoucí se rozumí smlouva o smlouvě budoucí, kterou se průvodce zavazuje po vyzvání poskytovatelem uzavřít zprostředkovanou smlouvu;

 • výkonem práce se rozumí plnění, které na základě zprostředkované smlouvy provádí průvodce pro poskytovatele;

 • webovým rozhraním se rozumí webové rozhraní umístěné na internetových stránkách www.guidegroup.cz;

 • zákoníkem práce se rozumí zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;

 • zprostředkovaná smlouva je pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce uzavřená mezi poskytovatelem jako zaměstnavatelem a průvodcem jako zaměstnancem; kde se mluví o zprostředkované smlouvě, má se tím na mysli i smlouva o smlouvě budoucí, pokud to vyplývá z kontextu.

  1. Obchodní podmínky se vztahují na zprostředkování obstarání příležitosti uzavřít zprostředkované smlouvy v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím webového rozhraní mezi poskytovatelem jako zaměstnavatelem a průvodcem jako zaměstnancem.

  2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly, Zásadami ochrany osobních údajů, Smlouvou o společném správcovství osobních údajů a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

  3. Registrací na webovém rozhraní poskytovatel stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s jejich obsahem souhlasí. 1. Registrace na webovém rozhraní

  1. Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu má poskytovatel povinnost uchovávat v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, může provozovatel bez náhrady zrušit. V případě změn v údajích poskytovatele doporučuje provozovatel provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

  1. Provozovatel má právo uživatelský účet poskytovatele bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím účtu poskytovatele dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek. 1. Smlouva mezi provozovatelem a poskytovatelem

  1. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby poskytovatel kontaktoval provozovatele vyplněním registračního formuláře na webovém rozhraní. Kontaktování dle předchozí věty je považováno za podání návrhu na uzavření smlouvy dle § 1731 občanského zákoníku. Podání návrhu na uzavření smlouvy dle tohoto odstavce je závazné.

  2. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poskytovateli doručeno potvrzení o registraci ze strany provozovatele.

  3. Provozovatel se zavazuje, že bude poskytovateli prostřednictvím webového rozhraní zprostředkovávat obstarání příležitosti k uzavření zprostředkovaných smluv v oblasti cestovního ruchu mezi poskytovatelem a průvodcem.

  4. Poskytovatel se zavazuje za každou zprostředkovanou smlouvu dle předchozího odstavce zaplatit provozovateli odměnu (dle článku 5 těchto obchodních podmínek).

  5. Zprostředkovaná smlouva se považuje za zprostředkovanou okamžikem uzavření takové smlouvy v písemné formě dle Všeobecných obchodních podmínek pro průvodce.

  6. Poskytovatel může v rámci svého uživatelského účtu zakoupit prémiové služby na dobu jednoho roku za roční poplatek, jehož výše je uvedena na webovém rozhraní.

  7. Poskytovatel může v rámci vytváření pracovních nabídek dodat provozovateli obrazový materiál vztahující se k pracovní pozici (zejména fotografie místa, kde má být práce vykonávána). Poskytovatel zároveň dává provozovateli souhlas se stažením a použitím obrazového materiálu z internetových stránek poskytovatele. Poskytovatel stvrzuje, že disponuje příslušnými autorskými právy či s právy souvisejícími s právem autorským a licencemi k obrazovému materiálu, a dále že získal souhlasy se šířením podoby od osob zachycených na obrazovém materiálu a že je oprávněn umožnit poskytnutí obrazového materiálu třetím osobám včetně provozovatele, v opačném případě je poskytovatel povinen k náhradě škody, která provozovateli neoprávněným nakládáním s obrazovým materiálem vznikne. 1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze zprostředkované smlouvy

  1. K zahájení jednání o uzavření zprostředkované smlouvy je nutné, aby poskytovatel prostřednictvím webového rozhraní zaslal průvodci předběžnou nabídku nebo aby průvodce prostřednictvím webového rozhraní zaslal poptávku poskytovateli. Poskytovatel je povinen v rámci předběžné nabídky zaslané průvodci, případně bez zbytečného odkladu po přijetí poptávky ze strany průvodce, zaslat prostřednictvím webového rozhraní průvodci návrh na uzavření zprostředkované smlouvy. Návrh dle předchozí věty musí obsahovat alespoň výši mzdy, dobu trvání pracovního poměru (případně datum jeho začátku, jedná-li se o pracovní poměr na dobu neurčitou), místo výkonu práce a náplň práce. V případě, že průvodce přijme nabídku poskytovatele, dochází k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi poskytovatelem a průvodcem.

  2. V případě, že poskytovatel osloví nebo je osloven více průvodci, než pro danou činnost vyžaduje, nedochází k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí dle článku 4.1. věta čtvrtá těchto obchodních podmínek. V takovémto případě je poskytovatel povinen zvolit nejpozději do 72 hodin od obdržení informace o projevení zájmu prvního průvodce o nabídku poskytovatele, se kterým průvodcem chce zprostředkovanou smlouvu uzavřít nebo případné kandidáty odmítnout. Neučiní-li poskytovatel volbu dle předchozí věty ve stanovené době, platí, že nemá zájem zprostředkovanou smlouvu uzavřít se žádným průvodcem.

  3. V případě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se poskytovatel zavazuje v průběhu 1 týdne od jejího uzavření kontaktovat průvodce za účelem domluvení potřebných informací a podle této domluvy s průvodcem uzavřít písemnou zprostředkovanou smlouvu a umožnit průvodci výkon práce. V případě, že poskytovatel průvodce po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ve stanovené lhůtě nekontaktuje, je průvodce následně oprávněn kontaktovat poskytovatele a k uzavření zprostředkovatelské smlouvy jej vyzvat, a to v průběhu 3 týdnů od marného uplynutí lhůty dle věty první. Pokud ani jedna strana ve stanovených lhůtách druhou smluvní stranu nekontaktuje, smlouva o smlouvě budoucí zaniká.

V případě, že poskytovatel průvodce po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ve stanovené lhůtě nekontaktuje nebo mu neumožní výkon práce, uhradí poskytovatel provozovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Nárok provozovatele na náhradu případné škody tímto není dotčen. Nedodržení povinností poskytovatele dle tohoto článku bude rovněž považováno za podstatné porušení smlouvy.

  1. Poskytovatel odpovídá za zajištění veškerých podmínek pro výkon práce průvodce v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce. Poskytovatel dále odpovídá za to, že jsou jeho vnitřní předpisy v souladu s platnou legislativou, zejména zákoníkem práce. Nedodržení povinností poskytovatele dle tohoto článku bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

  2.   1. Platební podmínky

  1. Poskytovatel se zavazuje uhradit provozovateli odměnu odměnu za využívání služeb poskytované prostřednictvím portálu Guide Group. Tímto ustanovením není dotčeno právo provozovatele sjednat si výši odměny odměny s poskytovatelem individuálně.

  2. Je-li poskytovatel organizací CR, cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, zavazuje se uhradit provozovateli odměnu formou ročního členského poplatku, jehož výše je uvedena na webovém rozhraní. Úhrada ročního členského poplatku proběhne on-line platební kartou anebo bezhotovostně převodem na bankovní účet provozovatele na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného provozovatelem. Faktura je splatná do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy mezi provozovatelem a poskytovatelem. V případě, že poskytovatel nesouhlasí s úhradou ročního členského poplatku, zejména z důvodu vadného plnění ze strany provozovatele, je povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat provozovatele a sdělit mu důvody nesouhlasu, včetně případného vytknutí vad provozovatelova plnění. Pokud provozovatel uzná důvody za oprávněné, může odstranit vady nebo poskytnout slevu z  odměny či zrušit povinnost uhradit členský poplatek a následně smazat účet poskytovateleprovozovatele.

  3. Není-li poskytovatel organizací CR, cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, zejména je-li kulturním objektem, zavazuje se uhradit provozovateli odměnu formou provize, jejíž výše je uvedena na webovém rozhraní, za každou uzavřenou zprostředkovanou smlouvu. Poskytovatel je povinen uhradit provizi dle předchozí věty bezhotovostně převodem na bankovní účet provozovatele anebo on-line platební kartou, a to nejpozději do 14 dnů od nastoupení pracovníka do práce dle data v uzavřenéí zprostředkované smlouvě mezi pracovníkem a poskytovatelemy. Závazek poskytovatele uhradit částku dle předchozí věty je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet provozovatele. V případě nedodržení termínu splatnosti je poskytovatel povinen uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši odměny, na kterou vznikl provozovateli nárok dle těchto obchodních podmínek. Nárok provozovatele na náhradu případné škody tímto není dotčen. Nedodržení povinností poskytovatele dle tohoto článku bude rovněž považováno za podstatné porušení smlouvy.

  4. Úhrada ročního poplatku za prémiové služby proběhne bezhotovostně převodem na bankovní účet provozovatele nebo on-line platební kartou, a to nejpozději do 14 dnů ode dne zakoupení prémiových služeb. Poskytovatel nemá právo na vrácení úhrady ročního poplatku za prémiové služby v případě zániku smlouvy, s výjimkou jednostranného ukončení smlouvy ze strany provozovatele dle čl. 6.3 těchto obchodních podmínek. V takovém případě má poskytovatel právo na vrácení poměrné částky ročního poplatku dle zbývající doby, na kterou byly prémiové služby objednány.

  5. Při zvolení platby on-line platební kartou bude poskytovatel při provedení první platby podle pokynů uvedených na webovém rozhraní požádán o autorizaci nastavení platby. Poté bude platba ve stejné výši probíhat v pravidelných intervalech bez nutnosti zadávání dalších údajů ze strany poskytovatele.

Pokud bude chtít poskytovatel platby ukončit, může o tom informovat provozovatele prostřednictvím jeho kontaktního e-mailu nebo provedením volby v uživatelském účtu provozovatele. Přijetí poskytovatelova požadavku provozovatel bez zbytečného odkladu potvrdí. V takovém případě se již další platba strhávat nebude. O ukončení plateb a jejich vrácení může poskytovatel požádat ještě do jednoho týdne po jejich provedení. V takovém případě však není provozovatel povinen platbu vracet. Poskytovatel je povinen průvodci vyplatit mzdu v souladu se zákoníkem práce. Dále je povinen provádět ze mzdy průvodce srážky dle příslušných právních předpisů a tyto srážky odvádět příslušným orgánům.

 1. Trvání smlouvy a její zrušení

  1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

  2. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, odstoupením ze zákonných důvodů nebo z důvodů uvedených ve smlouvě, nebo výpovědí dle následujících ustanovení. Odstoupení od smlouvy i její výpověď musí být písemná (za písemnou formu se považuje rovněž e-mail).

  3. Smlouvu lze zrušit písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému dni, nebo jednostrannou písemnou výpovědí bez udání důvodu s výpovědní dobou 2 měsíce, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď není důvodem k nevyplacení oprávněných nároků kterékoliv ze smluvních stran.

  4. Obě smluvní strany mohou dále smlouvu vypovědět s okamžitou účinností, poruší-li druhá smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, nebo pokud i přes písemné upozornění porušuje smluvní strana smlouvu opakovaně méně závažným způsobem.

  5. Každá ze smluvních stran může dále smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, je-li druhá smluvní strana i přes písemnou upomínku v prodlení s kteroukoliv platbou po dobu delší než 28 (dvacet osm) dnů.

  6. Skončením smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z již uzavřených zprostředkovaných smluv. 1. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky provozovatele

  1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být poskytovateli sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Poskytovatel se zavazuje tyto informace zejména:

 • uchovávat jako důvěrné;

 • neposkytnout bez souhlasu provozovatele jiné osobě;

 • nevyužít k jinému účelu, než k plnění smlouvy;

 • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

  1. Poskytovatel se dále zavazuje, že nebude bez souhlasu provozovatele pořizovat kopie podkladů předaných mu provozovatelem. 1. Ochrana autorských práv, odpovědnost a užívání webového rozhraní

  1. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn autorským právem provozovatele nebo právy dalších osob. Poskytovatel nesmí obsah měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu provozovatele či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

  1. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmí poskytovatel používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustí poskytovatel jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je provozovatel oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit poskytovateli přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je poskytovatel dále povinen uhradit provozovateli škodu, která jednáním poskytovatele dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Provozovatel upozorňuje na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. 1. Závěrečná ustanovení

  1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 9.7.2019