Všeobecné obchodní podmínky pro průvodceTyto všeobecné obchodní podmínky pro průvodce se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line systému Guide Group umístěného na webovém rozhraní www.guidegroup.cz mezi

naší společností:

Guide Group s.r.o., se sídlem Lipová 1789/9, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice,

IČ: 07154658,

není plátcem DPH,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 27603,

adresa pro doručování: Lipová 1789/9, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice

telefonní číslo: +420 737 178 238

kontaktní e-mail: podpora@guidegroup.czjako provozovatelem (dále také jen jako „my“)

a vámi jako průvodcem. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Definice

V těchto podmínkách jsou používány některé pojmy, které definujeme níže:

 • mzdou se rozumí mzda za vykonanou práci, na kterou vám vznikl nárok;

 • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

 • obchodní podmínky (nebo jen „podmínky“) jsou tyto všeobecné obchodní podmínky pro průvodce;

 • poskytovatelem se rozumí osoba zaregistrovaná na webovém rozhraní v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytovatele

 • pracovním poměrem se rozumí pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohodou o pracovní činnosti nebo dohodou o provedení práce);

 • smlouvou se rozumí smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi vámi a námi v souladu s těmito obchodními podmínkami, pokud z okolností nevyplývá něco jiného; nejedná se o pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce (zprostředkovanou smlouvu);

 • smlouvou o smlouvě budoucí se rozumí smlouva o smlouvě budoucí, kterou se zavazujete po vyzvání poskytovatelem uzavřít zprostředkovanou smlouvu;

 • výkonem práce se rozumí plnění, které na základě zprostředkované smlouvy provádíte pro poskytovatele;

 • webovým rozhraním se rozumí webové rozhraní umístěné na internetových stránkách www.guidegroup.cz;

 • zákoníkem práce se rozumí zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;

 • zprostředkovanou smlouvou se rozumí pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce uzavřená mezi poskytovatelem jako zaměstnavatelem a vámi jako zaměstnancem; kde se mluví o zprostředkované smlouvě, má se tím na mysli i smlouva o smlouvě budoucí, pokud to vyplývá z kontextu.

  1. Jaká je funkce webového rozhraní?

Na webovém rozhraní inzerujeme vaše poptávky po práci, které zobrazujeme poskytovatelům, a zajišťujeme obstarání příležitosti k uzavření zprostředkované smlouvy mezi vámi a poskytovatelem, a to na základě smlouvy uzavřené mezi námi a poskytovatelem. V rozsahu smlouvy uzavřené mezi námi a poskytovatelem dále inzerujeme jejich pracovní nabídky a zveřejňujeme informace o službách, které poskytovatelé poskytují.

  1. S kým uzavíráte zprostředkovanou smlouvu?

Zprostředkovanou smlouvu uzavíráte přímo s poskytovatelem a nikoliv s námi. Prostřednictvím webového rozhraní pouze zprostředkováváme kontakt mezi vámi a poskytovatelem a nejsme smluvní stranou zprostředkované smlouvy uzavřené mezi vámi a poskytovatelem. Neneseme tak žádnou odpovědnost za splnění povinností vyplývajících smluvním stranám ze zprostředkované smlouvy ani za případnou újmu zprostředkovanou smlouvou způsobenou.

  1. Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?

Náš právní poměr se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;

 • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;

 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní a v e-mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy,

a v otázkách zde neupravených také právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích mezi námi a vámi poskytována tato vyšší míra ochrany.

  1. Čím se řídí práva a povinnosti mezi vámi a poskytovatelem?

Právní poměr založený zprostředkovanou smlouvou se řídí zejména:

 • samotnou zprostředkovanou smlouvou;

 • zákoníkem práce a s ním souvisejícími právními předpisy;

 • interními předpisy poskytovatele, se kterými jste povinni se seznámit.

Vezměte na vědomí, že zprostředkovaná smlouva není spotřebitelskou smlouvou v souladu s § 2401 odst. 2 občanského zákoníku.

  1. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

  1. Máte možnost získat smlouvu mezi vámi a námi v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu mezi vámi a námi vám budou zaslány emailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

  1. Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou. 1. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

  1. Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?

K tomu, abyste mohli plně využívat webové rozhraní, je nutné na něm být registrován. Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Řádným dokončením registrace dochází k uzavření smlouvy mezi vámi a námi. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

Vezměte prosíme na vědomí, že na webovém rozhraní se může registrovat pouze osoba starší 15 let. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami potvrzujete, že jste starší 15 let.

  1. K čemu uživatelský účet slouží?

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především komunikovat s poskytovatelem a jednat s ním o uzavření zprostředkované smlouvy. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

  1. Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?

Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek. Zároveň jsme oprávněni váš uživatelský účet zrušit, pokud jste déle než 6 týdnů neaktivní. 1. ZPROSTŘEDKOVANÁ SMLOUVA

  1. Jak zahájit jednání o uzavření zprostředkované smlouvy?

Pro zahájení jednání o uzavření zprostředkované smlouvy je potřeba, abyste kontaktovali poskytovatele prostřednictvím jím zveřejněné nabídky práce na webovém rozhraní, případně abyste byli kontaktováni poskytovatelem prostřednictvím vašeho uživatelského účtu na webovém rozhraní.

Po kontaktování dle předchozího odstavce je nutné, abyste se s poskytovatelem blíže dohodli na obsahu zprostředkované smlouvy. Poskytovatel je za tímto účelem povinen vám prostřednictvím webového rozhraní zaslat nabídku na uzavření zprostředkované smlouvy a v jejím rámci vám sdělit alespoň výši mzdy, dobu trvání pracovního poměru (případně datum jeho začátku, jedná-li se o pracovní poměr na dobu neurčitou), místo výkonu práce a náplň práce.

Pokud s nabídkou souhlasíte, stisknutím tlačítka „Přijmout“ ve vašem uživatelském účtu na webovém rozhraní ji přijmete. Tímto okamžikem dochází k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. Poskytovatel je následně povinen vás prostřednictvím webového rozhraní ve lhůtě 1 týdne od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kontaktovat a domluvit se s vámi na místě a datu podpisu písemné zprostředkované smlouvy. V případě, že vás poskytovatel ve stanovené lhůtě nekontaktuje, máte právo poskytovatele kontaktovat a k uzavření zprostředkovatelské smlouvy jej vyzvat, a to v průběhu 3 týdnů od marného uplynutí lhůty dle předchozí věty. Pokud ani jedna strana ve stanovené lhůtě druhou smluvní stranu nekontaktuje, smlouva o smlouvě budoucí zaniká.

Vezměte prosím na vědomí, že jste o uzavření zprostředkované smlouvy povinni s poskytovatelem jednat výlučně prostřednictvím našeho webového rozhraní. Jediný povolený způsob zaslání návrhu na uzavření zprostředkované smlouvy je vždy pouze prostřednictvím našeho webového rozhraní. V případě porušení této povinnosti jsme oprávněni zrušit váš uživatelský účet, a to bez jakékoliv náhrady.

  1. Jak dochází k uzavření zprostředkované smlouvy a kdy je uzavřena?

Odsouhlasením nabídky na uzavření zprostředkované smlouvy zaslanou poskytovatelem dle článku 3.1. těchto obchodních podmínek dochází k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. Samotná zprostředkovaná smlouva je uzavřena okamžikem podpisu písemné smlouvy z vaší strany i ze strany poskytovatele.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že pokud dojde k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí dle předchozího odstavce, ale z důvodů na vaší straně již nedojde k uzavření zprostředkované smlouvy, odpovídáte za škodu, která tímto prokazatelně vznikla.

V případě, že poskytovatel osloví nebo je osloven více průvodci, než pro danou činnost vyžaduje, nedochází k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí dle předchozího odstavce. V takovémto případě poskytovatel vybere, se kterým průvodcem chce zprostředkovanou smlouvu uzavřít. O tom, zda poskytovatel projevil zájem s vámi zprostředkovanou smlouvu uzavřít, vás budeme informovat.

  1. Kdy vám bude vyplacena mzda?

Mzda vám bude vyplacena provozovatelem za podmínek, na jakých se s ním dohodnete, a podmínek, stanovených zákoníkem práce. 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  1. Je užívání našich služeb nějak zpoplatněno?

Užívání našich služeb podléhá ročnímu poplatku, jehož výše je uvedena na webovém rozhraní. První týden užívání našich služeb je zdarma. O vaší povinnosti uhradit roční poplatek před uplynutím prvního týdne užívání budete upozorněni e-mailem. Pokud do skončení prvního bezplatného týdne užívání našich služeb nezaplatíte roční poplatek podle věty první, váš uživatelský účet bude na 30 dní zablokován. Pokud roční poplatek nezaplatíte ani během těchto 30 dní, váš uživatelský účet bude smazán

Jste-li studentem, je pro vás užívání webového rozhraní bezplatné.

  1. Jakým způsobem uhradíte roční poplatek za užívání našich služeb?

Poplatek za užívání našich služeb uhradíte bezhotovostně převodem na náš bankovní účet (pokyny k platbě vám zašleme e-mailem) nebo on-line platební kartou. Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Při zvolení platby on-line platební kartou budete při provedení první platby podle pokynů uvedených na webovém rozhraní požádáni o autorizaci nastavení platby. Poté bude platba ve stejné výši probíhat v pravidelných ročních intervalech bez nutnosti zadávání dalších údajů z vaší strany.

Pokud budete chtít platby ukončit, můžete nás o tom informovat prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu nebo provedením volby ve vašem uživatelském účtu. Přijetí vašeho požadavku neprodleně potvrdíme. Další platba se vám již strhávat nebude. O ukončení plateb a jejich vrácení můžete požádat ještě do jednoho týdne po jejich provedení. Vezměte však na vědomí, že v takovém případě nejsme povinni vám platbu vracet.

V případě, že po ukončení plateb budete mít zájem o jejich znovuobnovení, je nutné provést novou autorizaci.

Cena je splatná nejpozději do jednoho dne po posledním dni prvního týdne (7 dní) vašeho užívání našich služeb. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

Platba je možná zejména v českých korunách (Kč). Případné další akceptované měny najdete na webovém rozhraní.

  1. Můžete od smlouvy uzavřené mezi námi a vámi odstoupit?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám dáváte výslovný souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Vezměte na vědomí, že udělením souhlasu podle předchozí věty pozbýváte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. O této skutečnosti budete též informováni v průběhu registrace na webovém rozhraní.

Smlouva je uzavřena na dobu jednoho roku. Odstoupit od smlouvy můžete pouze ze zákonem stanovených důvodů. Pokud po uplynutí jednoho roku nemáte zájem o prodloužení smlouvy, neplaťte další roční poplatek a my váš uživatelský účet deaktivujeme. 1. ODSTOUPENÍ OD ZPROSTŘEDKOVANÉ SMLOUVY

Vezměte na vědomí, že podle § 2401 odst. 2 občanského zákoníku se na pracovní poměr nepoužijí ustanovení občanského zákoníku o ochraně spotřebitele. Nemáte tedy mimo jiné právo odstoupit od zprostředkované smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu. 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění vůči nám se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

  1. Za jaké vady odpovídáme?

Odpovídáme vám za to, že naše služba nemá při poskytnutí vady, a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Služba při poskytnutí nemá vady a je poskytnuta ve shodě se smlouvou, když:

 • odpovídá jejímu popisu na webovém rozhraní;

 • je poskytnuta v dohodnutém termínu a po dohodnutou dobu;

 • je poskytnuta s náležitou odborností a péčí;

 • je v souladu s požadavky právních předpisů.

  1. Jaká je záruční doba na poskytované služby?

Námi poskytované služby je možné reklamovat nejpozději do šesti měsíců ode dne poskytnutí služby z naší strany.

  1. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že vám služba byla poskytnuta vadně, máte zejména právo na:

 1. bezplatnou nápravu (zejména na dodatečné poskytnutí služby);

 2. přiměřenou slevu z ceny služby;

 3. odstoupení od smlouvy (pouze v případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy).

Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

  1. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před poskytnutím služby věděli;

 • jste vadu sami způsobili.

  1. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. 

Reklamaci lze uplatnit e-mailem, telefonicky či písemně. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem vadu služby spatřujete. Urychlí to postup reklamace.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace (včetně případného odstranění vady) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte, prosíme, na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu. 1. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

  1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

K výkonu naší činnosti jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

  1. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

  1. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vezměte prosíme na vědomí, že práva dle tohoto článku nemáte v případě sporů ze zprostředkované smlouvy, neboť se nejedná o spotřebitelskou smlouvu. 1. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

  1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

  1. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 9.7.2019